عمه ماسل
عمه ماسل 1375
وحی
وحی 1393
خاطره
خاطره 1393
خاطرات کودکی
خاطرات کودکی 1379
سید خانم
سید خانم 1375